Algemene verkoopvoorwaarden

RATP Développement, hierna aangeduid als "de Onderneming", is een naamloze vennootschap met een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen, met een kapitaal van € 517 301 072,70, met maatschappelijke zetel te 54 Quai de la Rapée 75012 Parijs, Frankrijk en is ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder ondernemingsnummer 389 795 006, Intracommunautair btw-nummer: FR75389795006.

 

Artikel 1 - Definities

De begrippen die in deze Algemene Verkoopvoorwaarden met een hoofdletter beginnen, hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud de betekenis die er hieronder aan wordt gegeven:

“Verkoopkantoor” of “Filiaal”: de fysieke verkooppunten van de Onderneming waar tickets kunnen worden aangekocht, informatie kan worden ingewonnen, ondersteunende documenten kunnen worden ingediend, enz.

“Boete”: een sanctie bestaande uit de betaling van een geldbedrag voor de overtreding van bepaalde wettelijke bepalingen;

“Bestelling”: een actie van de Klant om één van de op de Platformen voorgestelde Aanbiedingen aan te kopen.

“Inhoud”: omvat, maar is niet beperkt tot, de structuur, de redactionele inhoud, tekeningen, illustraties, afbeeldingen, foto's, grafische diagrammen, handelsmerken, logo's, acroniemen, bedrijfsnamen, audiovisuele elementen, multimedia, visuele inhoud en eventuele audio- en geluidsmaterialen.

“Algemene verkoopvoorwaarden” of “AVV”: de onderhavige door Tootbus voorgestelde contractuele voorwaarden op de Platformen van het Aanbod. De voorafgaande en uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant(en) is een voorwaarde voor de aanvaarding van de Bestelling en de aflevering van het Ticket.

“Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene"); een "identificeerbare natuurlijke persoon" is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel, of door één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van een persoon.

“Aanbieding(en)”: het online aanbod van vervoersdiensten voor passagiers waarvan het doel en het toepassingsgebied op de Platformen worden gedefinieerd;

“Diensten”: de verschillende functionaliteiten en diensten die door de Platformen worden aangeboden;

“Platformen”: de officiële website van het bedrijf www.tootbus.com en de door de Onderneming uitgegeven en verstrekte applicatie "Tootbus" die toegang geeft tot de Diensten;

 “Ticket” : een afgedrukt of elektronisch individueel vervoerbewijs voor een door Tootbus voorgestelde Aanbieding waarop de naam, voornaam, aangekochte dienst, datum, uur en gebruiksinstructies vermeld staan.

“Klant” of “Gebruiker”: een natuurlijke, meerderjarige persoon met legale bevoegdheid of een minderjarige die vooraf toestemming heeft gekregen van diens ouders of voogd, en die voor strikt persoonlijk, niet-commercieel gebruik en eigen behoeften de Platformen heeft geraadpleegd, en dat zonder direct of indirect winstoogmerk.

 

Artikel 2 - Onderwerp

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle vervoersdiensten die door de Onderneming worden aangeboden middels de verkoop van online tickets op de Platformen. Het betreft rondritten met toeristenbussen in verschillende steden over de hele wereld (Parijs, Londen, Bath, Cardiff, Bristol, enz.).

De Klant erkent op het ogenblik van de definitieve bevestiging van de Bestelling kennis te hebben genomen van deze AVV en aanvaardt deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud. De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze AVV op elk willekeurig moment te wijzigen. In geval van wijzigingen zijn enkel de AVV van toepassing die gelden op de bestellingsdatum van de Klant.

 

Artikel 3 - Gebruiksvoorwaarden voor de Platformen.

De Klant is financieel verantwoordelijk voor het gebruik van de Platformen zowel in zijn naam als in die van derden, met inbegrip van minderjarigen, tenzij er sprake is van frauduleus gebruik dat niet het gevolg is van enige fout of nalatigheid van eerstgenoemde. De Klant garandeert tevens de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de door hem verstrekte informatie of de door een derde partij verstrekte informatie, die gebruikmaakt van diens gegevens op de Platformen.

Frauduleus gebruik van de Platformen of gebruik dat in strijd is met deze AVV kan tot gevolg hebben dat de Onderneming te allen tijde kan weigeren om de tickets te verkopen.

 

Artikel 4 - Bestelling en betaling

Artikel 4.1 - Bestelling

Na een bezoek aan de Platformen, kan de Gebruiker de tickets kopen die zijn opgenomen in het onderdeel 'Rondritten'. De bestelling verloopt als volgt:

De Klant kiest het (de) ticket(s) na kennis te hebben genomen van de van toepassing zijnde prijzen en gebruiksvoorwaarden.

De winkelmand omvat een overzicht van de Bestelling van de Klant: De geselecteerde tickets en het totaalbedrag van de bestelling. Er kunnen items aan de winkelmand worden toegevoegd of eruit worden verwijderd. 

Na deze AVV gelezen en aanvaard te hebben, valideert de Klant de Bestelling.
Vervolgens wordt de verkoopovereenkomst afgesloten tussen de Onderneming en de Klant. Bij ontvangst van de Bestelling en de betaling verstuurt de Onderneming een ontvangstbevestiging als aankoopbewijs naar het e-mailadres van de Klant.

Het is aanbevolen dat de Klant deze e-mail bewaart en/of afdrukt, aangezien deze het betalingsbewijs voor de Bestelling vormt.

 

Artikel 4.2 - Betalingsvoorwaarden voor de Bestelling.

De opdrachtgever moet een meerderjarige natuurlijke persoon of een ontvoogde minderjarige zijn (er moeten bewijsstukken worden voorgelegd).

Alle berichten in verband met de betaling worden gericht aan de opdrachtgever. De Klant heeft de mogelijkheid om met een bankkaart te betalen.

Wanneer de betaling wordt verricht met een beveiligde elektronische betaalkaart viaVivaWallet, wordt de veiligheid van de op de Platformen verrichte transacties gegarandeerd.

Vanaf 26 april 2023 zullen de betalingen worden verricht via het Viva Wallet-systeem voor de bedrijven die onder het merk Tootbus opereren, te weten The Original London Sightseeing Tour Ltd, RD Belgium, Société des Lignes Touristiques en Bath Bus Company Ltd.

Overeenkomstig artikel L 133-8 van het Monetair en Financieel Wetboek is de betalingsverbintenis die door middel van een betaalkaart verloopt, onherroepelijk. Door het verstrekken van betaalkaartgegevens machtigt de Gebruiker de Onderneming om diens betaalkaart te debiteren ten belope van het bedrag van de prijs inclusief btw. Hiertoe bevestigt de Gebruiker de houder te zijn van de te debiteren kaart en dient hij de cijfers, vervaldatum en, in voorkomend geval, de veiligheidscode te verstrekken.

VivaWallet versleutelen op het moment van hun invoer, alle persoonlijke bankgegevens die nodig zijn voor de registratie van het verzoek van de Gebruiker. De Onderneming heeft op geen enkel(e) manier of tijdstip toegang tot de bankgegevens van de Gebruiker.

De transactie wordt door de Gebruiker uitgevoerd in overeenstemming met de normen voor veilig bankieren. Door middel van het encryptiesysteem kunnen de bankgegevens (nummer van de betaalkaart en vervaldatum) die de Gebruiker deelt met VivaWallet niet onderschept worden door derde partijen.

Voor alle betalingen per bankkaart op de Platformen geldt het elektronische certificaat dat door de betalingsprovider wordt afgegeven als bewijs voor het bedrag en de datum van de transactie, alsook de elektronische archivering doorde Onderneming. In dit kader zijn de datums en tijdstippen van de server bindend voor alle betrokken partijen.

 

Artikel 5 - Tarieven

De tarieven op de Platformen worden vermeld in Euro en Britse Pond en zijn inclusief btw.

Indien één of meer taksen of bijdragen, waaronder met name milieubelastingen, worden ingevoerd of gewijzigd (zowel in stijgende als in dalende lijn), kunnen deze wijzigingen worden weerspiegeld in de prijs van de tickets op de Platformen.

De tarieven kunnen echter niet worden gewijzigd na het valideren van uw bestelling.

Artikel 5.1- Aanbiedingen

Tootbus behoudt zich het recht voor om het hele jaar en naar eigen goeddunken speciale kortingen aan te bieden. Het bedrijf behoudt zich tevens het recht om dergelijke aanbiedingen te allen tijde te herroepen. Deze kortingen zijn beschikbaar op de daarvoor bestemde platforms en alleen geldig op de in de kalender gespecificeerde datums.
Tootbus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kortingen of aanbiedingen die op andere media dan het Tootbus-netwerk worden gepubliceerd.
 

Artikel 6 - Aflevering

De tickets worden afgeleverd op het door de Klant opgegeven e-mailadres bij de Bestelling.

De Onderneming draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien de levering van de tickets onmogelijk is door een fout of een nalatigheid van de Klant bij het invoeren van diens gegevens.

In geval van vertragingen kan de Onderneming om geen enkele reden aansprakelijk worden gesteld; de vermelde leveringstermijnen zijn indicatief; de leveringstermijn mag echter niet meer dan dertig dagen bedragen.

 

Artikel 7 - Gebruiksvoorwaarden voor de tickets

De houder van het vervoersbewijs moet dit vóór elke rit bij de buschauffeur of bij het filiaal valideren bij het opstappen. Indien het vervoersbewijs niet wordt gevalideerd , zal de Klant een forfaitaire vergoeding moeten betalen overeenkomstig de op het openbaar personenvervoer van toepassing zijnde regelgeving. 

Indien de passagier geen vervoersbewijs kan voorleggen, zal de toegang tot de bus worden geweigerd.

 

Artikel 8 - Omwisseeling, annulering, terugbetaling

De tickets kunnen gratis worden omgeruild tot 24 uur voor de oorspronkelijk geplande datum van de rondrit. Indien de prijs van het nieuwe ticket hoger ligt, zal het prijsverschil ten laste van de Klant zijn.

Indien de prijs van het nieuwe ticket hoger ligt bij omwisseling, wordt het prijsverschil aangerekend aan de Klant.

Bij een wijziging van de rondrit dient de Klant het oorspronkelijke ticket te annuleren en een nieuw ticket voor de gewenste rondrit aan te kopen.

Om een reisgezel (volwassene of kind) aan het oorspronkelijke ticket toe te voegen, moet de Klant een aanvullend ticket kopen.                                                                                               

 Om een reisgezel van het oorspronkelijke ticket te verwijderen, moet de Klant het oorspronkelijke ticket annuleren en een nieuw ticket voor de gewenste rondrit aankopen.

De Klant dient voor elke annulering, omruiling of terugbetaling contact op te nemen met de klantenservice via het contactformulier dat terug te vinden is op de website van Tootbus.

Overmacht en algemene geplande / ongeplande evenementen in de stad die onze service beïnvloeden maar buiten onze controle zijn, worden niet terugbetaald.

Tickets zijn de verantwoordelijkheid van de klant, verloren tickets worden niet vervangen.

Zuigelingen reizen gratis (0-4 jaar in het VK en 0-3 jaar in Parijs en Brussel). Tijdens de tour moeten baby's op de schoot van een begeleidende volwassene zitten met een maximumlimiet van 2 baby's per volwassene.

 

Artikel 9 - Gedragscode voor klanten ann boord van de bus

Er wordt van klanten verwacht dat ze zich respectvol gedragen tegenover andere klanten en medewerkers van Tootbus. Diefstal, ordeverstoring, verbaal en fysiek geweld, bedreigingen, beledigend taalgebruik, dronkenschap of wangedrag, inbreuken op de goede zeden en politieke of religieuze uitingen zijn verboden aan boord van de bus.

Verder wordt er van klanten verwacht dat ze de veiligheidsvoorschriften strikt naleven. Gevaarlijke of illegale stoffen en voorwerpen of wapens zijn ten strengste verboden aan boord van de bus. De nooduitgangen, gangpaden of ingangen van de bus mogen niet worden belemmerd. Wanneer de bus in beweging is, moeten passagiers blijven zitten, hun veiligheidsgordel dragen en alle delen van hun lichaam binnen de bus houden.

Bij het niet naleven van bovengenoemde instructies kan Tootbus, naar eigen goeddunken, ingrijpen en passende maatregelen nemen door de klant uit de bus te verwijderen van wie het gedrag aanstootgevend of storend wordt geacht voor andere klanten en medewerkers van Tootbus of waarvan het gedrag een risico vormt voor de persoonlijke veiligheid, die van andere klanten en medewerkers van Tootbus. De klant kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of restitutie.

Tootbus behoudt zich het recht voor om een klacht in te dienen bij de politie en/of toepasselijke juridische maatregelen te nemen.

 

Artikel 10 - Algemene voorwaarden van toepassing op de verkoopprestaties van onze partners

Op de website worden attractieprestaties verkocht door de partners van Tootbus.

Deze worden beheerd door de Algemene voorwaarden van de betrokken partner, die aanvaard moeten worden vóór de bestelling. Alle voorwaarden met betrekking tot de levering van de prestaties zijn beschikbaar op de website van de partner op het ogenblik van uw bestelling. Deze voorwaarden vormen het geheel van contractuele voorwaarden van toepassing op de uitvoering van de prestatie en moeten voorafgaand aan de bestelling aandachtig en volledig worden gelezen en aanvaard.

 

Artikel 11 - Ontvangst, klachten

De Klant is verplicht om bij ontvangst van de geleverde tickets na te gaan of deze conform zijn.

Elke klacht over de niet-conformiteit van de geleverde tickets moet binnen de drie werkdagen vanaf de datum van ontvangst, worden gemeld aan de klantenservice via het contactformulier op de website van Tootbus.

De Onderneming verbindt zich ertoe om gevolg te geven aan elke klacht binnen 30 dagen na de ontvangst ervan.

Indien binnen voornoemde termijn geen klacht wordt ingediend, kan de klacht niet worden aanvaard en worden de geleverde Tickets geacht door de Klant te zijn aanvaard en conform te zijn.

Een ticket kan niet worden ingewisseld wanneer de geldigheidsduur ervan is verstreken.

In geval van een gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van een Bestelling die toe te schrijven is aan de Onderneming, zal de aansprakelijkheid van de Onderneming strikt beperkt zijn tot het bedrag van de niet-uitgevoerde Bestelling en geen aanleiding kunnen geven tot enige bijkomende schadevergoeding.

 

Artikel 12 - Bagage aan boord

Om veiligheidsredenen aan boord zijn bagage niet toegestaan ​​in onze bussen. Alleen handtassen en rugzakken zijn toegestaan.

 

Artikel 13 - Herroepingstermijn

Krachtens artikel L. 221-2 en L. 221-28 van het Franse Consumentenrecht, zijn alle op de Platformen aangeboden Diensten niet onderworpen aan het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 221-18 en volgende inzake het Franse Consumentenrecht met betrekking tot de verkoop op afstand.

 

Artikel 14 - Verantwoording

De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de (onbehoorlijke) uitvoering van de overeenkomst te wijten is hetzij aan de Klant, hetzij aan het onvoorzienbare en onafwendbare toedoen van een derde die geen invloed heeft op de levering van de Dienst, hetzij in geval van overmacht en meer in het algemeen in de volgende gevallen die de uitvoering van de overeenkomst onder normale en te verwachte omstandigheden verhinderen: pannes of storingen in de informatica- en/of telecommunicatienetwerken, waardoor de online diensten niet beschikbaar zijn.

 

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

De eigendomstitel van de bestelde Tickets gaat pas over op de Klant na ontvangst van de integrale betaling van de gefactureerde prijs.

 

Artikel 16 - Persoonsgegevens en de wetgeving inzake gegevensbescherming

Voor het leveren van de diensten verzamelt de Onderneming persoonsgegevens van de Klant. Het verzamelen van de Gegevens verloopt via de Platformen. Informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, is beschikbaar in het Privacybeleid dat terug te vinden is op de Platformen.

 

Artikel 17 - Herziening van de Algemene Verkoopvoorwaarden

De van toepassing zijnde AVV zijn van kracht op de datum van de toegang tot en het gebruik van de Platformen door de Gebruiker.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om op elk moment de bepalingen van de AVV geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers. Dit om de bepalingen af te stemmen op wijzigingen in de Diensten, op technische, juridische of jurisprudentiële wijzigingen of wanneer nieuwe diensten worden aangeboden.

Alle wijzigingen die door de Onderneming in de AVV worden aangebracht, worden kenbaar gemaakt aan de Gebruikers door ze zonder verdere kennisgeving online te publiceren. Deze worden zonder voorbehoud als aanvaard beschouwd door iedere Gebruiker die toegang heeft tot de Platformen na publicatie.

De Onderneming verzoekt daarom alle Gebruikers om de AVV regelmatig te raadplegen. Elke nieuwe Dienst die door middel van nieuwe technieken of functies de kwaliteit van de bestaande Diensten verbetert, is eveneens onderworpen aan deze AVV, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht, bevoegdheidstoewijzing

Deze AVV zijn onderworpen aan het Franse recht. Ze zijn opgesteld in zowel het Frans als het Engels.

De Klant kan zich wenden tot de ombudsman van RATP wanneer hij geabonneerd is op een op Frans grondgebied verleende Dienst en indien na verzending van een schriftelijke klacht per post aan de maatschappelijke zetel van de Onderneming of via elektronische weg via de website van RATP (rubriek "Contacten"), de klant niet tevreden is met het antwoord of binnen een termijn van een maand geen antwoord heeft ontvangen.

Deze indiening kan geschieden binnen een jaar na de schriftelijke klacht aan de Onderneming of, in geval van inbreuken, binnen twee maanden na de datum van de inbreuk. Aan het einde van deze periode van twee maanden worden de desbetreffende verslagen overgemaakt aan de belastingsdienst.

De klacht kan online of per post op onderstaand adres worden ingediend, waarbij de situatie zo duidelijk mogelijk moet worden toegelicht, vergezeld van de ondersteunende documenten.

In het geval van een boete moet de Gebruiker de omstandigheden en de elementen waarop de klacht betrekking heeft, toelichten.


Per post:

Médiateur de la RATP 

LAC LC12 

54, Quai de la Râpée 

75599 Parijs Cedex 12

 

Online, op de website: mediateurgroupe.ratp.fr