Cookiebeleid

1. Onderwerp en werkingssfeer

Hierbij informeren we u dat er tijdens uw bezoeken aan onze website of mobiele app, cookies op uw apparaten (desktop- of laptopcomputer, tablet of smartphone) kunnen worden geïnstalleerd.

Het doel van dit beleid is u te informeren over de manier waarop wij deze cookies gebruiken, over de doelstellingen van het gebruik ervan, en over uw rechten die hieruit voortvloeien.

 

2. Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen en/of ingelezen op het apparaat van een internetgebruiker wanneer deze een website of een mobiele applicatie raadpleegt, en die door die website of applicatie worden gebruikt om informatie met de browser te delen.

Gedurende de volledige geldigheidsduur van een cookie kan de uitgever ervan het apparaat herkennen telkens wanneer het toegang krijgt tot inhoud met cookies van diezelfde uitgever.

Enkel de uitgever van een cookie kan de informatie ervan lezen of wijzigen.

 

3. Doeleinden van de gebruikte cookies

De door ons gebruikte cookies kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld:

  1. de zogenaamde essentiële of technische cookies;
  2. analytische cookies; en
  3. advertentiecookies.

1. Essentiële of technische cookies

Essentiële of technische cookies worden gebruikt om elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken, of zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een online communicatiedienst op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker. 

Deze cookies maken het mogelijk om:

  • De keuzes van de gebruiker voor het opslaan van tracers te onthouden;
  • Gebruikers te identificeren;
  • De presentatie van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van het apparaat;
  • Informatie te onthouden zoals bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmand of door de gebruikers ingevulde formulieren op de website;
  • De gebruiker toegang te geven tot diens account.

2. Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verwerven over het surfgedrag van de gebruiker (meting van prestaties, detectie van surfgerelateerde problemen, optimalisering van technische prestaties of de ergonomie, schatting van het vermogen van de benodigde servers, analyse van geraadpleegde inhoud, enz.).

3. Advertentiecookies

Advertentiecookies worden gebruikt voor gerichte advertentiedoeleinden, namelijk het observeren van de surfgewoontes van gebruikers, zodat een specifiek profiel kan worden samengesteld waarop de advertenties zijn afgestemd.

 

4. Cookies van derden

Onze website of mobiele app bevat mogelijk ook cookies van derden.

We kijken erop toe dat de diensten van derden deze cookies correct hanteren, maar dragen er geen verantwoordelijkheid voor.

 

5. Bewaartermijn

We houden ons aan de voorschriften van de CNIL (Franse autoriteit voor gegevensbescherming) met betrekking tot de bewaartermijn van gegevens.

Technische of essentiële cookies worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de dienst te leveren en uit te voeren.

Analystische cookies hebben een maximale gebruiksduur van 13 maanden. Informatie die via tracers wordt verzameld, wordt 25 maanden bewaard.

Andere cookies worden bewaard gedurende een periode die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. De geldigheidsduur van de verleende toestemming bedraagt maximaal 13 maanden.

 

6. Toestemming en vrijstelling

Overeenkomstig de voorschriften van de CNIL vereisen bepaalde cookies voorafgaande toestemming, terwijl andere vrijstelling genieten.

De cookies waarvoor voorafgaande toestemming vereist is, zijn advertentiecookies.

Technische en analystische cookies vallen onder de vrijstelling.

U kunt verzet aantekenen tegen analytische cookies die persoonsgegevens verzamelen.

Voor het verkrijgen van toestemming en het beheer van het recht op verzet, maken wij gebruik van een Consent Management Platform (CMP).

Via dit hulpmiddel kunt u eenvoudig cookies activeren of deactiveren, met uitzondering van technische cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze diensten.

 

7. Contact opnemen

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie het beleid inzake gegevensbescherming).

Voor meer algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u de website van de CNIL raadplegen op: www.cnil.fr.  

 

8. Herziening

In geval van reglementaire wijzigingen of aanbevelingen van de CNIL behouden wij ons het recht voor om ook dit beleid te wijzigen. U zult van elke herziening van het beleid op de hoogte worden gesteld vooraleer het in werking treedt.